اهداف و مأموریت‌ها

مدیریت فرهنگی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و اجرای بخش عمده فعالیت های فرهنگی مجتمع از طریق واحدهای زیر مجموعه فعالیت می‌نماید. این حوزه زمینه مناسب را برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت دانشجویان فراهم می سازد. توجه به مقوله فرهنگ و هنر در کنار علم و دانش که یکی از مصادیق اجرایی آن وجود تشکل های دانشجویی و فعالیت هدفمند دانشجویان در این نهادها است؛ از عوامل اساسی در رسیدن به یک دانشگاه مطلوب و مطابق معیار جهانی است. تأثیر این امر در فعالیت آموزشی و بهتر کردن آن بر کسی پوشیده نیست و بر پایه همین باور است که بخش های مختلف مدیریت فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته و در جهت توسعه و تعمیق فعالیت های فرهنگی مجتمع می کوشد. 

نهادینه کردن فعالیت های فوق برنامه فرهنگی و پژوهشی دانشجویان، افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت‌های جمعی، فعلیت بخشیدن استعدادهای بالقوه جوانان و استفاده از شور جوانی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرایی از اهدافی است که این حوزه در راه گسترش امر فرهنگ سازنده و خلاق در مجتمع را دنبال می کند.